شیوه نامهء حل اختلاف داخلی

 

شیوه نامهء حل اختلاف داخلی  شرکت بازاریابی سفیران یگانه بازاریابی (سیب)

ماده 1 . هدف
هدف از نظام حل اختلاف داخلی شرکت بازاریابی شبکه ای سفیران یگانه بازاریابی (سیب) رسیدگی و بررسی اولیه تمامی اختلافات فی ما بین  بازاریابان، مشتریان و شرکت از طریق مراحل زیر است.
1 . شاکی باید مشکل خود را از طریق سایت رسمی شرکت و در بخش ثبت نارضایتی ثبت کند.
2 . مدیر ناظر (نماینده شرکت) ظرف مدت (3) روز کاری اطلاعات را برای فردی که نارضایتی از او صورت گرفته است، ارسال می کند.

3 . بعد از طرح نارضایتی کد رهگیری 14 رقمی حل اختلاف داخلی  را دریافت خواهید کرد.
4 . فردی که نارضایتی از او صورت گرفته است، باید ظرف مدت (5) روز کاری اطلاعات درخواستی را برای مدیر ناظر ارسال کند.
5 . مدیر ناظر ظرف مدت (10) روز  پس از اتمام مهلت متشکی عنه نتیجه بررسی های کمیته حل اختلاف داخلی شرکت را به طرفین اعلام می کند.

ماده 2 . حوزه شمول
این نظام می تواند با رعایت سلسله مراتب داخلی شرکت،اکثریت غریب به اتفاق نارضایتی ها را در همان وهله اول برطرف نماید، از این رو بدوا در کمیته حل اختلافات شرکت رسیدگی خواهد شد.
1 .  اعلام نارضایتی بازاریاب از شرکت
2 . اعلام نارضایتی مشتری از شرکت
3 .  اعلام نارضایتی بازاریاب از بازاریاب همان شرکت
4 .  اعلام نارضایتی مشتری از بازاریاب

تبصره: اعضای کمیته حل اختلاف داخلی طبق آئین نامه انظباطی شرکت تعیین خواهد شد.

ماده 3 .تکالیف بازاریاب
بازاریاب با انعقاد قرارداد بازاریابی به مفاد این شیوه نامه ملزم خواهد بود و مکلف است تشریفات مقرر در این شیوه نامه را به نحو شایسته و مبتنی بر اصل حسن نیت به مشتریان شرکت اطلاع رسانی کند.

ماده 4 . تکالیف شرکت
شرکت مکلف است در اسرع وقت مقدمات و الزامات رسیدگی عادلانه و حسن نظارت بر اجرای این شیوه نامه را تمهید و حفظ نماید.

 

تاریخ انتشار   :   1397-07-15