پروانه کسب بازاریابی شبکه ای به شرکت سفیران یگانه بازاریابی اعطا شد

شرکت سفیران یگانه بازاریابی با شناسه صنفی 0466135439 در تاریخ 1396/07/11 پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال تا تاریخ 1401/07/11 از اتاق اصناف شهرستان تهران دریافت کرد.

مشاهده خبر در وب سایت ایران هشدار

تاریخ انتشار   :   1396-09-16